مرکز آموزش

Mysql Basic Commands

[mysql dir]/bin/mysql -h hostname -u root -p
Create a database on the sql server.

create database [databasename];
List all databases on the sql server.

show databases;
Switch to a database.

use [db name];
To see all the tables in the db.

show tables;
To see database's field formats.

describe [table name];
To delete a db.

drop database [database name];
To delete a table.

drop table [table name];
Show all data in a table.

SELECT * FROM [table name];
Returns the columns and column information pertaining to the designated table.

show columns from [table name];
Show certain selected rows with the value "whatever".

SELECT * FROM [table name] WHERE [field name] = "whatever";
Show all records containing the name "Bob" AND the phone number '3444444'.

SELECT * FROM [table name] WHERE name = "Bob" AND phone_number = '3444444';
Show all records not containing the name "Bob" AND the phone number '3444444' order by the phone_number field.

SELECT * FROM [table name] WHERE name != "Bob" AND phone_number = '3444444' order by phone_number;
Show all records starting with the letters 'bob' AND the phone number '3444444'.

SELECT * FROM [table name] WHERE name like "Bob%" AND phone_number = '3444444';
Use a regular expression to find records. Use "REGEXP BINARY" to force case-sensitivity. This finds any record beginning with a.

SELECT * FROM [table name] WHERE rec RLIKE "^a$";
Show unique records.

SELECT DISTINCT [column name] FROM [table name];
Show selected records sorted in an ascending (asc) or descending (desc).

SELECT [col1],[col2] FROM [table name] ORDER BY [col2] DESC;
Return number of rows.

SELECT COUNT(*) FROM [table name];
Sum column.

SELECT SUM(*) FROM [table name];
Join tables on common columns.

select lookup.illustrationid, lookup.personid,person.birthday from lookup
left join person on lookup.personid=person.personid=statement to join birthday in person table with primary illustration id;
Switch to the mysql db. Create a new user.

INSERT INTO [table name] (Host,User,Password) VALUES('%','user',PASSWORD('password'));
Change a users password.(from unix shell).

[mysql dir]/bin/mysqladmin -u root -h hostname.blah.org -p password 'new-password'
Change a users password.(from MySQL prompt).

SET PASSWORD FOR 'user'@'hostname' = PASSWORD('passwordhere');
Allow the user "bob" to connect to the server from localhost using the password "passwd"

grant usage on *.* to bob@localhost identified by 'passwd';
Switch to mysql db.Give user privilages for a db.

INSERT INTO [table name] (Host,Db,User,Select_priv,Insert_priv,Update_priv,Delete_priv,Create_priv,Drop_priv) VALUES ('%','databasename','username','Y','Y','Y','Y','Y','N');

or

grant all privileges on databasename.* to username@localhost;
To update info already in a table.

UPDATE [table name] SET Select_priv = 'Y',Insert_priv = 'Y',Update_priv = 'Y' where [field name] = 'user';
Delete a row(s) from a table.

DELETE from [table name] where [field name] = 'whatever';
Update database permissions/privilages.

FLUSH PRIVILEGES;
Delete a column.

alter table [table name] drop column [column name];
Add a new column to db.

alter table [table name] add column [new column name] varchar (20);
Change column name.

alter table [table name] change [old column name] [new column name] varchar (50);
Make a unique column so you get no dupes.

alter table [table name] add unique ([column name]);
Make a column bigger.

alter table [table name] modify [column name] VARCHAR(3);
Delete unique from table.

alter table [table name] drop index [colmn name];
Load a CSV file into a table.

LOAD DATA INFILE '/tmp/filename.csv' replace INTO TABLE [table name] FIELDS TERMINATED BY ',' LINES TERMINATED BY 'n' (field1,field2,field3);
Dump all databases for backup. Backup file is sql commands to recreate all db's.

[mysql dir]/bin/mysqldump -u root -ppassword --opt >/tmp/alldatabases.sql
Dump one database for backup.

[mysql dir]/bin/mysqldump -u username -ppassword --databases databasename >/tmp/databasename.sql
Dump a table from a database.

[mysql dir]/bin/mysqldump -c -u username -ppassword databasename tablename > /tmp/databasename.tablename.sql
Restore database (or database table) from backup.

[mysql dir]/bin/mysql -u username -ppassword databasename < /tmp/databasename.sql
Create Table Example 1.

CREATE TABLE [table name] (firstname VARCHAR(20), middleinitial VARCHAR(3), lastname VARCHAR(35),suffix VARCHAR(3),officeid VARCHAR(10),userid VARCHAR(15),username VARCHAR(8),email VARCHAR(35),phone VARCHAR(25), groups
VARCHAR(15),datestamp DATE,timestamp time,pgpemail VARCHAR(255));
Create Table Example 2.

create table [table name] (personid int(50) not null auto_increment primary key,firstname varchar(35),middlename varchar(50),lastnamevarchar(50) default 'bato');

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

Securing MySQL

Due to differing needs and requirements this is difficult to answer except on a case by case...

MySQL Optimization / Repair Information

How MySQL Uses MemoryThis page lists some of the ways that the mysqld server uses memory, and...

What is the best online resource for information about MySQL?

The MySQL website has a complete reference manual with search capabilities available on their...

How to install Mysql

How to install Mysql Via RPM : Please check the following link and get RPM...

What is my root password for MySQL?

If the server was auto provisioned with MySQL then the root password is the same as the...